Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

 

I.

postanowienia podstawowe

 

  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tozax.pl prowadzony jest przez spółkę Peset, s.r.o. z siedzibą w Banskej Bystrici (adres siedziby i adres do doręczeń: Zelena 4453/2C-X3 97404 Banska Bystrica, Słowacja) NIP 2121793322, adres poczty elektronicznej: info@tozax.pl, numer telefonu: +421918262176.

   

   

 1. Sprzedawca:
 2. Peset, s.r.o.

  REGON: 54818702

  VAT UE: 2121793322

  z siedzibą: Zelena 4453/2C-X3 97404 Banska Bystrica, Słowacja

  wpisaną do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Banska Bystrica I oddział sro, wkładka nr 44443 / S   

  dane kontaktowe: Tomas Pospichal

  e-mail: info@tozax.pl

 3. www.tozax.pl

  (dalej „sprzedający”)

 

 1. Niniejsze warunki handlowe regulują wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy sprzedającym, a osobą fizyczną, która zawiera umowę kupna-sprzedaży (dalej " nabywca ") za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.tozax.pl (dalej " sklep internetowy ").
 2. Postanowienia regulaminu handlowego są integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Ustalenia rozbieżne w umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu handlowego.
 3. Niniejszy regulamin handlowy oraz umowa kupna-sprzedaży zostają zawarte w języku słowackim.

II.

Informacje o towarze i cenach

 1. Informacje o towarze, wraz z podaniem cen poszczególnych towarów, ich właściwości, są podane przy poszczególnych produktach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towaru podane są wraz z podatkiem od wartości dodanej, wszystkimi powiązanymi opłatami i kosztami zwrotu towaru, jeśli towar ze swojej istoty nie może zostać zwrócony pocztą. Ceny obowiązują przez czas, przez jaki widnieją w sklepie internetowym.
 2. Wszystkie oferty sprzedaży towarów umieszczone w katalogu w sklepie internetowym mają charakter informacyjny a sprzedający nie ma obowiązku zawierania umowy kupna-sprzedaży odnośnie tego towaru.
 3. W sklepie internetowym publikowane są informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane w sklepie internetowym obowiązują wyłącznie w przypadkach, kiedy towar dostarczany jest w ramach terytorium Polski.
 4. Ewentualne zniżki ceny zakupu towaru nie mogą być łączone ze sobą, o ile sprzedający z nabywcą nie postanowią inaczej.

 

III.

Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

 1. Koszty powstałe w stosunku o nabywcy przy wykorzystaniu środków komunikacyjnych w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam nabywca. Niniejsze koszty nie różnią się od stawki podstawowej.
 2. Nabywca realizuje zamówienie towar w następujące sposoby:
 • za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wykonał uprzednią rejestrację w sklepie internetowym.
 • wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.
 1. Przy wprowadzaniu zamówienia nabywca wybierze towar, ilość sztuk towaru, sposób płatności i doręczenia.
 2. Przed wysłaniem zamówienia umożliwia się nabywcy kontrolę i zmianę danych, które podał w zamówieniu. Zamówienie nabywca wyśle sprzedającemu klikając na przycisk kup dane wskazane w zamówieniu są przez sprzedającego uważane za prawidłowe. Warunki płatności za zamówienie jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych danych wskazanych w formularzu zamówienia i potwierdzenie przez nabywcę, że zapoznał się z niniejszym regulaminem handlowym.
 3. Niezwłoczne po otrzymaniu zamówienia sprzedający wyśle nabywcy potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, które nabywca podał podczas składania zamówienia. Niniejsze potwierdzenie jest automatyczne i nie jest wymagane do zawarcia umowy. Załącznikiem potwierdzenia jest aktualny regulamin handlowy sprzedającego. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Zawiadomienie o przyjęcie zamówienia zostaje doręczone na adres e-mail nabywcy. / Niezwłoczne po otrzymaniu zamówienia sprzedający wyśle nabywcy potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, które nabywca podał podczas składania zamówienia. Niniejsze potwierdzenie uważa się za zawarcie umowy. Załącznikiem potwierdzenia jest aktualny regulamin handlowy sprzedającego. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta wraz z potwierdzeniem przez sprzedającego zamówienia na adres e-mail nabywcy.
 4. W przypadku, jeśli któryś z wymogów wskazanych w zamówieniu nie może zostać spełniony przez sprzedającego, wyśle nabywcy na jego adres e-mail zmienioną ofertę. Zmieniona oferta uważana jest za nowy projekt umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży jest w takim przypadku zawarta za sprawą potwierdzenia przez nabywcę przyjęcia niniejszej oferty sprzedającemu na jego adres e-mail w niniejszym regulaminie handlowym.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Nabywca może anulować zamówienie, dopóki nie zostanie nabywcy doręczone zawiadomienie o przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Nabywca może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu lub e-mail sprzedającego wskazany w niniejszym regulaminie handlowym.
 6. W przypadku, jeśli doszło do oczywistej wady technicznej po stronie sprzedającego podczas podawania ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie składania zamówienia, sprzedający nie ma obowiązku dostarczania nabywcy towaru za tę całkowicie oczywistą błędną cenę, również w przypadku, jeśli nabywcy wysłano automatyczne potwierdzenie o otrzymaniu zamówienia na podstawie niniejszego regulaminu handlowego. Sprzedający poinformuje nabywcę o błędzie bez zbędnej zwłoki i wyśle nabywcy na jego adres e-mail zmienioną ofertę. Zmieniona oferta uważana jest za nowy projekt umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży jest w takim przypadku zawarta za sprawą potwierdzenia odbioru na adres e-mail sprzedającego.

IV.

konto

 1. Na podstawie rejestracji nabywcy dokonanej w sklepie internetowym nabywca może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Ze swojego konta klienta nabywca może realizować zamówienia towarów. Nabywca może zamawiać towary również bez rejestracji.
 2. Podczas rejestrowania się do konta klienta oraz podczas zamawiania towarów nabywca ma obowiązek podawania wszystkich danych w sposób poprawny i prawdziwy. Dane podane w koncie użytkownika nabywca ma obowiązek aktualizować przypadku jakiejkolwiek ich zmiany. Dane podane przez nabywcę w koncie klienta oraz podczas zamawiania towaru są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.
 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony loginem i hasłem. Nabywca ma obowiązek zachowania poufności odnośnie informacji niezbędnych do jego dostępu do konta klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie konta klienta przez osoby trzecie.
 4. Nabywca nie ma prawa umożliwienia osobom trzecim korzystania z konta klienta.
 5. Sprzedający może skasować konto klienta zwłaszcza w przypadku, kiedy nabywca nie korzysta dłużej ze swojego konta użytkownika lub w przypadku, jeśli nabywca naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna-sprzedaży lub niniejszego regulaminu handlowego.
 6. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza ze względu na niezbędną konserwację hardware i software sprzedającego, ewentualnie niezbędną konserwację hardware i software osób trzecich.

 

PRZECIWKO.

Warunki płatności i dostawa towaru

 1. Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru według umowy kupna-sprzedaży nabywca może uiścić w następujące sposoby:
  • bezgotówkowo przelewem na konto bankowe sprzedającego nr SK8175000000004025905891 prowadzone w banku ČSOB.
  • bezgotówkowo kartą płatniczą
  • bezgotówkowo przelewem na konto sprzedającego za pośrednictwem bramki płatniczej,
  • za pobraniem w gotówce podczas przekazania towaru,
  • w gotówce lub kartą płatniczą podczas osobistego odbioru w sklepie
  • w gotówce lub kartą płatniczą podczas odbioru osobistego w punkcie odbioru przesyłek Zásielkovňa.sk ......
 2. Wraz z ceną nabywczą nabywca ma obowiązek uiszczenia sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostarczeniem towaru w uzgodnionej wysokości. O ile w dalszej części nie jest wyraźnie wspomniane inaczej, przez cenę nabywczą rozumie się również koszty związane z dostawą towaru.
 3. W przypadku płatności w gotówce cena nabywcza jest płatna podczas odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena nabywcza jest płatna do 3 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej nabywca postępuje na podstawie instrukcji danego operatora płatności elektronicznych.
 5. W przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek nabywcy w zakresie uiszczenia ceny nabywczej zostaje spełniony z chwilą zaksięgowania właściwej kwoty na koncie bankowym sprzedającego.
 6. Sprzedający nie wymaga od nabywcy z wyprzedzeniem żadnej zaliczki ani innej podobnej płatności. Uiszczenie ceny nabywczej przed wysłaniem towaru nie stanowi zaliczki.
 7. Na podstawie ustawy o ewidencji utargu sprzedający ma obowiązek wystawienia nabywcy paragonu. Zarazem ma obowiązek wprowadzenia do ewidencji przyjętego utargu u administratora podatku online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej do 48 godzin
 8. Towar dostarczany jest nabywcy:
 • na adres wskazany przez nabywcę w zamówieniu
 • za pośrednictwem punktu wydawania przesyłek na adres punktu, który wskazał nabywca,
 • poprzez odbiór osobisty w sklepie sprzedającego
 1. Wybór sposobu dostarczenia odbywa się podczas zamawiania towaru.
 2. Koszty dostarczenia towaru w zależności od sposobu wysłania i odbioru towaru są podane w zamówieniu nabywcy oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku, jeśli sposób transportu uzgodniono na podstawie specjalnego wymogu nabywcy, nabywca ponosi ryzyko i ewentualnie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.
 3. Jeśli sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar na miejsce wyznaczone przez nabywcę zamówieniu, nabywca ma obowiązek odbioru towaru podczas dostawy. W przypadku, jeśli z przyczyn leżących po stronie nabywcy zachodzi konieczność doręczenia towaru ponownie lub w inny sposób, niż wskazano w zamówieniu, nabywca ma obowiązek uiszczenia kosztów związanych z ponownym doręczeniem towarów lub kosztów związanych z innym sposobem doręczenia.
 4. Podczas odbioru towarów od przewoźnika nabywca ma obowiązek sprawdzenia nienaruszonego stanu opakowań towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie zawiadomić o tym przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowań świadczącego o nieuprawnionym otwarciu przesyłki, nabywca nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
 5. Sprzedający wystawi nabywcy dokument księgowy - fakturę. Dokument księgowy jest wysyłany na adres e-mail nabywcy. / Dokument księgowy jest załączony do dostarczanego towaru.
 6. Nabywca nabywa prawo własności towaru wraz z zapłaceniem całej ceny nabywczej za towar wraz z kosztami dostawy, jednak najwcześniej z chwilą odbioru towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe zepsucie, uszkodzenie lub zagubienie towaru przechodzi na nabywcę z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, kiedy nabywca miał obowiązek odbioru towaru lub w sprzeczności z umową kupna-sprzedaży nie dokonał tego.

 

MY.

Odstąpienie od umowy

 1. Nabywca, który zawarł umowę kupna-sprzedaży poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.
 2. Jeżeli umowa kupna zawierana jest na odległość (za pośrednictwem sklepu internetowego) lub poza punktem sprzedaży sprzedającego, a jednocześnie jeżeli sprzedający terminowo i należycie poinformował nabywcę o prawie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, warunkach, terminie i procedurze podczas korzystania z prawa do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży (zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 lit. h) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość) i jednocześnie spełniają wymagania wymagane przez prawa, kupujący ma prawo na podstawie ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek sankcji odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.
 3. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni
 • od momentu odebrania towaru, który został dostarczony jako ostatni, jeśli przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest zamówiony towar, który jest dostarczany osobno
 • od momentu odbioru ostatniej części lub ostatniej sztuk, jeśli przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części,
 • od momentu odbioru pierwszego dostarczonego towaru, jeśli przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest towar, który jest dostarczany w danym okresie.
 1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6 ustawy o ochronie konsumenta w sprzedaży na odległość nie może między innymi odstąpić od umowy kupna-sprzedaży:
 • świadczenie usługi, jeśli jej świadczenie rozpoczęło się za zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie pouczony o tym, że wyrażając zgodę traci prawo do odstąpienia od umowy po kompletnej realizacji usługi, jeśli doszło do kompletnej realizacji usługi,
 • sprzedaż towaru lub usługi, których cena zależy od fluktuacji cen na rynku finansowym, na które sprzedający nie ma wpływu i do których może dojść w terminie na odstąpienie od umowy,
 • sprzedaż towaru wykonanego zgodnie ze specjalnymi wymaganiami konsumenta, towaru wyprodukowanego na miarę lub towaru przeznaczonego dla jednego konsumenta,
 • sprzedaż towaru, który podlega szybkiemu pogorszeniu jakości lub psuciu,
 • sprzedaż towaru zamkniętego w opakowaniu ochronnym, który nie jest odpowiedni do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub z przyczyn higienicznych, a jego opakowanie ochronne zostało naruszone po dostawie,
 • sprzedaż towaru, który może być z uwagi na swój charakter po dostawie nierozdzielnie zmieszany z innym towarem,
 • sprzedaż napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w czasie zawarcia umowy, przy czym ich dostawę można zrealizować najwcześniej po 30 dniach, a ich cena zależy od fluktuacji cen na rynku, na które sprzedający nie ma wpływu,
 • wykonanie pilnych napraw lub konserwacji, których konsument żądał od sprzedającego; nie ma to zastosowania dla umów o usługach oraz umów, których przedmiotem jest sprzedaż innych towarów niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, jeśli zostały zawarte podczas wizyty sprzedającego u konsumenta, a konsument z wyprzedzeniem nie zamówił tych usług ani towaru,
 • sprzedaż nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań audiowizualnych, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniach ochronnych, jeżeli konsument rozpakował to opakowanie,
 • sprzedaż czasopism, z wyjątkiem sprzedaży w ramach umowy o prenumeratę oraz sprzedaży książek niedostarczanych w opakowaniach ochronnych,
 • zapewnienie usług zakwaterowania w celu innym niż nocleg, transport towaru, wynajem samochodów, świadczenie usług gastronomicznych lub świadczenie usług związanych z działalnością w ramach czasu wolnego, na podstawie których sprzedający zobowiązuje się do świadczenia tych usług w uzgodnionym czasie lub w uzgodnionym terminie,
 • świadczenie treści elektronicznych w formie innej niż na materialnym nośniku, jeśli świadczenie rozpoczęło się za zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie pouczony o tym, że wyrażając niniejszą zgodę traci prawo do odstąpienia od umowy.
 1. W celu dotrzymania terminu na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży nabywca musi wysłać jakiekolwiek oświadczenie o swojej woli odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w ustalonym okresie na podstawie ust. 3 artykułu VI niniejszych warunków handlowych.
 2. W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży nabywca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, który udostępnia sprzedający. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży nabywca wyśle na adres e-mail lub adres do doręczeń sprzedającego podany w niniejszym regulaminie handlowym. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi nabywcy przyjęcie formularza.
 3. Nabywca, który odstąpił od umowy kupna-sprzedaży, ma obowiązek zwrócenia sprzedającemu towaru w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Nabywca ponosi koszty związane ze zwrotem towarów sprzedającemu, również w przypadku, kiedy towar nie może z uwagi na swój charakter zostać zwrócony normalną pocztą.
 4. Jeśli nabywca odstąpi od umowy kupna-sprzedaży sprzedający zwróci mu niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży wszystkie środki pieniężne wraz z kosztami dostawy, które od niego przyjął, w ten sam sposób. Sprzedający zwróci nabywcy przyjęte środki finansowe w inny sposób jedynie wtedy, jeśli nabywca wyrazi na to zgodę i jeśli w ten sposób nie powstaną w stosunku do niego dodatkowe koszty.
 5. Jeśli nabywca wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy towaru, który oferuje sprzedający, sprzedający zwróci nabywcy koszty dostawy towaru w kwocie odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru.
 6. Jeśli nabywca odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, sprzedający nie ma obowiązku zwróceni nabywcy przyjętych środków finansowych wcześniej, niż po przekazaniu mu przez nabywcę towaru lub wykazaniu, że odesłał on towar sprzedającemu.
 7. Towar musi zwrócić nabywcy nieuszkodzony, niezużyty i niezabrudzone oraz o ile to możliwe, w pierwotnym opakowaniu. Roszczenie w zakresie rekompensaty za szkodę powstałą na towarze sprzedawca ma prawo jednostronnie potrącić w stosunku do roszczenia nabywcy w zakresie zwrotu ceny nabywczej.
 8. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z powodu wyprzedania zasobów, niedostępności towaru lub jeśli producent, importer lub dostawca przerwał produkcję lub import towaru. Sprzedający niezwłocznie poinformuje nabywcę za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu  zwróci w terminie 14 dni od zawiadomienia o odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży wszystkie środki finansowe wraz z kosztami dostawy, które przyjął od niego na podstawie umowy, w taki sam sposób lub w sposób określony przez nabywcę.

 

VII.

Prawa z tytułu wadliwego świadczenia

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny w stosunku do nabywcy, aby towar podczas odbioru nie miał wad. Sprzedający odpowiada w stosunku do nabywcy zwłaszcza za to, aby w okresie, kiedy nabywca odebrał towar
 • towar miał właściwości, które strony uzgodniły oraz jeśli brakuje ustaleń, ma takie same właściwości, które sprzedający lub producent opisał lub których nabywca oczekiwał z uwagi na charakter towaru oraz na podstawie realizowanej przez niego reklamy
 • towar jest jest odpowiedni do celu, który sprzedający podaje do jego wykorzystania lub do którego towar tego rodzaju zazwyczaj jest używany,
 • towar odpowiada jakością lub wykonaniem próbce umownej lub projektowi, jeśli jakość lub wykonanie określono na podstawie próbki umownej lub projektu,
 • towar jest w odpowiadającej ilości, rozmiarze lub wadze i
 • towar odpowiada wymogom przepisów prawa.
 1. Obowiązki z tytułu wadliwego świadczenia sprzedający ma co najmniej w takim zakresie, w jakim trwają obowiązki z tytułu wadliwego świadczenia producenta. Nabywca ma w innym przypadku prawo do zgłoszenia wady, która wystąpi w towarze konsumenckim w okresie dwudziestu czterech miesięcy od odbioru.
 2. Jeśli na sprzedawanym towarze lub jego opakowaniu, w instrukcji załączonej do towaru lub w reklamie zgodnie z innym przepisami prawa podany jest czas, przez który towar może być używany, stosuje się postanowienia o gwarancji jakości. Przez gwarancję jakości sprzedający zobowiązuje się, że towar będzie przez określony czas zdatny do stosowania do zwykłego celu lub że zachowa swoje zwykłe właściwości. Jeśli nabywca wykazał sprzedającemu wadę towaru w uprawniony sposób, termin do zastosowania praw z tytułu wadliwego świadczenia nawet przez okres gwarancji przez okres, przez który nabywca nie może korzystać z wadliwego towaru.
 3. Postanowienia wskazane w poprzednim akapicie regulaminu handlowego nie mają zastosowania w przypadku towar sprzedawanego za niższą cenę dla wady, z powodu której uzgodniono niższą cenę, dla zużycia towaru spowodowanego jest normalnym użytkowaniem, w przypadku towaru używanego dla wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, którą towar miał podczas odbioru przez nabywcę lub wynika to z charakteru towaru. Prawo z tytułu wadliwego świadczenia nie przysługuje nabywcy, jeśli przed odbiorem towaru wiedział, że towar ma wadę lub jeśli nabywca sam spowodował wadę.
 4. W przypadku wystąpienia wady nabywca może złożyć sprzedającemu reklamację i zażądać
 • wymiany na nowy towar,
 • naprawy towaru,
 • stosownej zniżki z ceny zakupu,
 • odstąpienia od umowy.
 1. Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy,
 • jeśli towar ma zasadniczą wadę,
 • jeśli nie może prawidłowo korzystać z rzeczy z powodu ponownego występowania wady lub wad po naprawie,
 • w przypadku większej ilości wad towaru.
 1. Zasadniczym naruszeniem jest takie naruszenie umowy kupna-sprzedaży, o którym strona naruszająca umowę już podczas zawarcia umowy wiedziała lub musiała wiedzieć, że druga strona nie zawarłaby umowy, jeśli przewidziałaby niniejsze naruszenie.
 2. W przypadku wady, która oznacza niezasadnicze naruszenie umowy (bez względu na to, czy chodzi o wadę usuwalną czy nieusuwalną), nabywca ma prawo do usunięcia wady lub stosownej zniżki z ceny nabywczej.
 3. Jeśli usuwalna wada wystąpiła po naprawie ponownie (zazwyczaj trzecia reklamacja tej samej wady lub czwarta dotycząca innej wady) lub towar ma większą ilość wad (z reguły co najmniej trzy wady równocześnie), nabywca ma prawo do zastosowania wymogu zniżki z ceny nabywczej, wymiany towar lub odstąpienia od umowy.
 4. Podczas skorzystania z reklamacji nabywca ma obowiązek poinformowania sprzedającego, jakie prawo wybrał. Zmiana wyboru bez zgody sprzedającego możliwa jest jedynie wtedy, jeśli nabywca zażądał naprawy wady, która okaże się być nieusuwalna. Jeśli nabywca nie wybierze swojego prawa z tytułu zasadniczego naruszenia prawa, ma takie same prawa jak  w przypadku niezasadniczego naruszenia umowy.
 5. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, na podstawie odstąpienie od umowy nabywca może wymagać zwrot ceny nabywczej w pełnej wysokości.
 6. Jeśli sprzedający wykaże, że nabywca przed odbiorem wiedział o wadzie towaru lub sam ją spowodował, sprzedający nie ma obowiązku zadośćuczynienia roszczeniu nabywcy.
 7. Nabywca nie może zgłosić reklamacji przecenionego towaru z powodu, dla którego dany towar jest przeceniony.
 8. Sprzedający ma obowiązek przyjęcia reklamacji w którymkolwiek zakładzie, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe, ewentualne również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający ma obowiązek wydać nabywcy pisemne potwierdzenie o tym, kiedy nabywca zastosował prawo, co jest treścią reklamacji i jaki sposób rozpatrzenia reklamacji wymaga nabywca; jak również potwierdzenie o dacie i sposobie rozpatrzenia reklamacji, wraz z potwierdzeniem o wykonaniu naprawy i czasie jej trwania, ewentualnie pisemne uzasadnienie  odrzucenia reklamacji.
 9. Sprzedający lub upoważniony przez niego pracownik podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach do trzech dni roboczych. Do tego terminu nie jest wliczany stosowny okres zgodnie z rodzajem produktu lub usługi niezbędny do fachowej oceny wady. Reklamacja wraz z usunięciem wady musi być rozpatrzona niezwłocznie, najpóźniej do 30 dni od dnia zastosowania reklamacji, jeśli sprzedający nie uzgodni z nabywcą dłuższego terminu. Bezskuteczny upływ tego terminu uważany jest za zasadnicze naruszenie umowy, a nabywca ma prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Za chwilę zastosowania reklamacji uważa się chwilę, kiedy oświadczenie woli nabywcy (zastosowanie prawa z tytułu wadliwego świadczenia) zostanie dostarczone sprzedającemu.
 10. Sprzedający w formie pisemnej informuje nabywcę o wyniku reklamacji.
 11. Prawo z tytułu wadliwego świadczenia nie przysługuje nabywcy, jeśli przed odbiorem rzeczy nabywca wiedział, że rzecz ma wadę lub jeśli nabywca sam spowodował wadę.
 12. W przypadku uprawnionej reklamacji nabywca ma prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów powstałych w związku z zastosowaniem reklamacji. To prawo nabywca może u sprzedającego zastosować w terminie jednego miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, w przeciwnym wypadku sąd nie musi go przyznać.
 13. Wybór sposobu reklamacji dokonuje nabywca.
 14. Prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego z tytułu wad reguluje kodeks reklamacji sprzedającego.

 

VIII.

Doręczenia

 1. Strony umowy mogą wzajemnie doręczać sobie wszelką korespondencję elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Nabywca doręcza sprzedającemu korespondencję na adres e-mail wskazany w niniejszym regulaminie handlowym. Sprzedający doręcza nabywcy korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

IX.

dane osobowe

 1. Wszystkie informacje, które podasz podczas naszej współpracy są poufne i będą tak traktowane. Jeśli nabywca nie udzieli sprzedającemu pisemnego zezwolenia, sprzedający nie będzie wykorzystywał danych o nabywcy w inny sposób niż w celu korzystania ze świadczeń wynikających z umowy, z wyjątkiem adresu e-mail, na który mogą być wysyłane informacje handlowe lub procedurę tę umożliwia ustawa, o ile nie została wyraźnie odrzucona. Niniejsze informacje mogą dotyczyć wyłącznie podobnego lub powiązanego towaru i można się z nich w dowolnym momencie w prosty sposób (wysłanie pisma, e-maila lub kliknięcie w link w informacji handlowej) wyrejestrować. Adres e-mail będzie w tym celu przechowywany przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy pomiędzy stronami umowy.
 2. Bardziej szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zasadach ochrony danych osobowych.

 

 

 

X.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Do pozasądowego rozwiązywania sporów z tytułu umowy kupna-sprzedaży właściwa jest Słowacka Inspekcja Handlowa z siedzibą PO BOX 29, Bajkalská 21 / A, 827 99 Bratysława, adres internetowy: https://www.soi.sk/sk. Z platformy do rozwiązywania sporów on-line znajdującą się pod adresem internetowym  http://ec.europa.eu/consumers/odr można korzystać przy rozwiązywaniu sporów pomiędzy sprzedającym, a nabywcą powstałych z tytułu umowy kupna-sprzedaży.
 2. Europejskie Centrum Konsumentów Republika Słowacka z siedzibą Mlynské nivy 44 / A 827 15, Bratysława 212, Republika Słowacka, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.sk jest miejscem kontaktowym według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21. maja 2013 o rozwiązywaniu sporów konsumenckich on-line oraz o zmianie rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzanie o rozwiązywaniu sporów konsumenckich on-line).
 3. Sprzedający ma prawo do sprzedaży towaru na podstawie uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej wykonuje w ramach swojej kompetencji urząd działalności gospodarczej. Słowacka Inspekcja Handlowa wykonuje w ograniczonym zakresie m.in. nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie konsumentów oraz ustawy o ochronie konsumentów s sprzedaży na odległość.

 

XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie ustalenia pomiędzy sprzedającym a nabywcą podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeśli stosunek ustanowiony na mocy umowy kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy, strony uzgadniają, że stosunek podlega prawu czeskiemu.  Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedający nie jest w stosunku do nabywcy związany żadnymi kodeksami zachowania w rozumieniu postanowień § 3 ust. 1 e) ustawy o ochronie konsumenta podczas sprzedaży na odległość.
 3. Wszystkie prawa do strony internetowej sprzedającego, zwłaszcza prawa autorskie do treści, wraz z organizacją strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków ochronnych, logo oraz innych treści i elementów, przysługują sprzedającemu. Zabrania się kopiowania, regulacji lub innego korzystania ze stron internetowych lub ich części bez zgody sprzedającego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad powstałych w wyniku ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub w wyniku korzystania ze niego w sprzeczności z jego przeznaczeniem. Nabywca nie może podczas korzystania ze sklepu internetowego korzystać z procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego działanie i nie może wykonywać żadnej działalności, która mogłaby jemu lub osobom trzecim umożliwić nieautoryzowaną ingerencję lub nieautoryzowane korzystanie z oprogramowania lub pozostałych części tworzących sklep internetowy, jego części lub oprogramowanie w sposób, który byłby sprzeczny z jego przeznaczeniem i celem.
 5. Umowa kupna-sprzedaży wraz z regulaminem handlowym jest archiwizowana przez sprzedającego w postaci elektronicznej i nie jest dostępna.
 6. Brzmienie regulaminu handlowego sprzedający może zmienić lub uzupełniać. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe przez okres obowiązywania poprzedniego brzmienia regulaminu handlowego.
 7. Załącznikiem do regulaminu handlowego jest wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.3.2022

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

SPRZEDAJĄCY:

 

Sprzedający

REGON:

NIP:

z siedzibą:

wpisaną do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego ......, oddział ...., wkładka nr ... ..               

dane kontaktowe:

e-mail  

telefon

www

 

NABYWCA:

 

Imię i nazwisko konsumenta / konsumentów * ..............

Adres konsumenta / konsumentów * ..............

adres e-mail konsumenta / konsumentów ..............

 

Niniejszym informuję / informujemy *, że odstępuję / odstępujemy * od umowy, przedmiotem, które dostarczono / od umowy o świadczeniu niniejszej usługi *: ..............

Data zamówienia towaru / data otrzymania * ..............

 

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży / umowy *  konsument zwraca sprzedającemu zakupiony towar, przy czym koszty związane ze zwrotem towaru ponosi konsument.

 

Podpis konsumenta / konsumentów * ..............

 

W ……………………….. dnia ………………...

 

 

 

* Niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z powrotem do sklepu